پورتال همایش های دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
سازمان مرکزی دانشگاه
رئیس دانشگاه : دکتر سید ابوالحسن نائینی

دکترای تخصصی مهندسی عمران
تلفن دفتر :  ٩٨٢٨١٣٧٨٠٠٤٢+
فکس : ٩٨٢٨١٣٧٨٠٠٤١+
پست الکترونیک : president at pst dot  ikiu dot ac dot ir

وظایف و اختیارات رییس دانشگاه:

شورای عالی انقلاب فرهنگی براساس ماده٦ آیین نامه مدیریت دانشگاه ها وموسسات آموزش عالی مورخ ١١/٤/١٣٧٠وظایف واختیارات رئیس دانشگاه رابه شرح ذیل تعیین نموده است :
 • نظارت بر حسن اجرای امور آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، دانشجویی، اداری و مالی، عمرانی و امور خدمات علمی و کلیه ارتباطات داخلی و بین المللی دانشگاه و هماهنگی واحدهای مختلف و پاسخگویی به مراجع مربوط
 • تعیین خط مشی اجرایی دانشگاه درقالب سیاست های علمی، آموزشی و پژوهشی
 • هدایت فعالیت های فرهنگی، آموزشی، پژوهشی، اداری، مالی و عمرانی دانشگاه
 • ارائه گزارش سالانه دانشگاه به هیات امنا
 • نظارت بر حسن اجرای فعالیت های جاری دانشگاه و پی گیری اشکالات تخلفات احتمالی و ارجاع آن ها به مقامات مربوط
 • مسؤولیت امور مالی و اداری دانشگاه در حدود مقررات مصوب
 • نصب و عزل اعضای هیأت رئیسه (با رعایت تبصره های ١ و ٢ ماده ٤) روسای دانشکده ها و موسسات و واحدهای وابسته و مدیران گروه های آموزشی
 • اجرای مصوبات و آیین نامه ها و بخشنامه های صادر شده از سوی وزارت
 • تهیه و پیشنهاد سیاست ها، اهداف و خط مشی ها برای طرح در هیأت علمی
 • ارائه پیشنهاد تاسیس، توسعه، انحلال و ادغام واحد ها به شورای دانشگاه
 • ارائه پیشنهاد همکاری های علمی با سایر موسسات آموزشی یا پژوهشی داخلی و خارجی به شورای دانشگاه
 • نمایندگی حقوقی دانشگاه نزد مراجع مربوط
 • نظارت برامور انظباطی دانشگاه (هیات علمی-دانشجویان-کارمندان) چارچوب ضوابط و مقررات